header about

China Team

 
Jack-Xiaoqiang-Wei

卫 晓 强

Jack (Xiaoqiang) Wei

Director of Sales and Marketing China

Jerry-Huaming-Zhao

梁 进 宝

Carl (Jinbao) LIANG

Area Manager (Chengdu)

Lancelot-Yuchao-Guo

王 智 磊

Ray (Zhilei) WANG

Area Manager (Shanghai)

lemon

 

朱 亚 丽

Lemon (Yali) Zhu

Service Assistant

Lancelot-Yuchao-Guo

郭 余 超

Lancelot (Yuchao) Guo

Area Manager (Shenzhen)